องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแก่ง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 
   
 
 
 
 
สำนักงานปลัด อบต. มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบัญญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารการดำดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมการให้คำปรึกษาหน้าที่ และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชา พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการ อนุญาตต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสังคม สงเคราะห์ การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง การส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมอาชีพ งานอนามัย สิ่งแวดล้อม งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล งานควบคุมโรคและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 5 งาน คือ

งานบริหารทั่วไป

งานนโยบายและแผน

งานกฎหมายและคดี

งานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย

งานสวัสดิการสังคม
 
 
 
กองคลัง มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดเก็บทำบัญชีและทะเบียนรับ - จ่ายเงินทุกประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำส่ง เงิน การฝาก การตรวจเงิน อบต. รวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณการหักภาษีและนำส่งรายงานคงเหลือประจำการรับและ จ่ายขาดเงินสะสมของ อบต.การยืมเงินทดรองราชการการจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและเงินยืมค้างชำระการจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดการจัดเก็บรายได้ การพัฒนารายได้ การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

งานการเงิน

งานบัญชี

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
 
 
 
กองช่าง มีภารกิจหน้าที่เกี่ยวกับการสำรวจออกแบบและจัดทำโครงการใช้จ่ายเงินของ อบต. การอนุมัติเพื่อดำเนินการตามโครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินราย ได้ของ อบต. งานบำรุงซ่อม และจัดทำทะเบียนสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต. การให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโครงการและการออกแบบก่อ สร้างแก่ อบต. และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องงานควบคุมอาคารการดูแลควบคุมปรึกษาซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 4 งาน คือ

งานก่อสร้าง

งานออกแบบและควบคุมอาคาร

งานประสานสาธารณูปโภค

งานสำรวจและแผนที่
 
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีภารกิจด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น
3 งาน คือ

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

งานรักษาความสะอาด
 
 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีภารกิจด้านการส่งเสริมและการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องแบ่งส่วน ราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ

งานบริหารการศึกษา

งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

งานกิจการโรงเรียน
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 086-199-4335,
       097-352-5708
 
   

 
  นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10