หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


นายประเสริฐ สายสุวรรณ
ประธานสภา
 


นางปัทมา สอนโต
รองประธานสภา


นายจิตนุพงศ์ อยู่ครอบ
เลขานุการสภา
 
 


นายพิทักษ์ หินอ่อน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นางปัทมา สอนโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายชูคำ อินทร์จันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นางรุ่งนภา พ้องพาล
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายประเสริฐ สายสุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายเพลิน ปาระวงค์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3