หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
ประชาสัมพันธ์การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดิน  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่งประชาสัมพันธ์เรื่อง การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดิน
เนื่องด้วยพระราชบัญญัติป่าไม้ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2562 มีการแก้ไขความในวรรคหนึ่งของมาตรา 7 มีผลให้ไม้ทุกชนิดที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินไม่เป็นไม้หวงห้าม ดังนั้น การทำไม้ การแปรรูปไม้ และการนำเคลื่อนย้ายไม้ที่ขึ้นในที่ดินกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ แต่การนำไม้ดังกล่าวเครื่อนย้ายออกจากที่ดินของตนเองไปยังสถานที่อื่นอาจมีปัญหากรณีเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ตรวจสอบความถูกต้องของไม้ กรมป่าไม้จึงได้กำหนดแนวทางการรับรองไม้จำนวน 3 แนวทาง รายละเอียดตามเอกสารที่แจ้งนี้

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา 15.42 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เข้าชม 38 ท่าน