หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 

 
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย  
 

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสุโขทัย

กรรมการตามข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 มีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี นับแต่วันที่ลงในประกาศฉบับนี้ ซึ่งสามารถดูรายละเอียดของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ที่ www.ggc.opm.go.th

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2562

 

ข่าว