หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
 

 
แผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ อบต.บ้านแก่งปี61  
 

การจัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยวองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ซึ่่งต้องใช้การวางแผนอย่างเป็นระบบ จากนั้นก็นำแผนงานและโครงการไปสู่การปฏิบัติโดยมีการกำกับดูแลติดตามจนบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำแผนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ่ขึ้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ม.ค. 2561 เวลา 17.23 น. โดย คุณ พรพรรณ กาฟัก

ผู้เ