หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 


นายจิตนุพงศ์ อยู่ครอบ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง


สิบเอกปิยะวัศว์ มณีวัลย์
รองปลัดองค์การบริหารงานส่วนตำบล
 
 


นายสรธัญ ทรงวิลาศ
หัวหน้าสำนักปลัด


นางสาววัลลี ประโลม
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวขวัญยืน ศรีโพธิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


จ.อ.สมชาติ หล้าตา
เจ้าพนักงานป้องกันฯ ปฏิบัติงาน


นางสาวสาวิตรี สายสมบูรณ์
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นาย ธันย์ยุส ธานีใหญ่
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ


นางสาววรรณพร ปราบหงษ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ