หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
 
 
เพื่อให้ตำบลบ้านแก่งเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง
 
 ประชาชนในตำบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 มีการจัดสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการดำเนินชีวิตประจำวัน

ประชาชนในตำบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่

ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมทำ และแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
 
 
แหล่งท่องเที่ยวภายในตำบลบ้านแก่งได้รับการพัฒนาฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติภายในตำบลบ้านแก่งได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
 
 
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามวัตถุประสงค์